Kto spośród cudzoziemców może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w polskim urzędzie pracy?

Poniżej przedstawiamy listę osób, którzy mają prawo na rejestrację w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne między innymi:

1) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej.

2) Obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE.

4) Cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy.

5) Cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały.

6) Cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

7) Cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

8) Cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej.

9) Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce.

10) Cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

11) Cudzoziemcy, towarzyszący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny obywatelom Unii Europejskiej, pozostałych państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.

12) Cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:

– uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo

– po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w odpowiednim terminie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat lub potrzebujesz pomocy z zatrudnienim pracownika i załatwieniem wszystkich formalności? Skontaktuj się z nami, a pomożemy!

#DealStandart #работа #Польша #Украина #легализация #COVID19 #agencjapracy #Polska